O centre

  • Členská schôdza KC PNEU, družstvo schválila rozhodnutím zo dňa 05. februára 2021, zmenu Stanov družstva. Platné znenie Stanov je uverejnené v časti Dokumenty

     

  • Koordinačné centrum KC PNEU, družstvo je právnická osoba založená  na plnenie povinností ustanovených podľa  zákona číslo 79/2015 Z.z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov,  pre vyhradený prúd odpadu – Odpadové pneumatiky.

  • KC PNEU, družstvo bola založené ustanovujúcou schôdzou dňa 31. júla 2018.
  • KC PNEU, družstvo je registrované v registri koordinačných centier vedených MŽP SR od 26. septembra 2018 pod registračným číslom  5/PNE/KC/2018

  • KC PNEU, družstvo bolo založené zakladajúcimi členmi, ktorí sú aj v súčasnosti v rovnakom zložení členmi KC PNEU, družstvo. 

  • Členská schôdza KC PNEU, družstvo schválila rozhodnutím zo dňa 29. marca 2021, aktualizovaný Štatút družstva. Platný Štatút je uverejnený v časti Dokumenty